0765059186

BỐN GIAI ĐOẠN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chúng ta đã học quản lý dự án là gì. Có bốn giai đoạn quản lý dự án được yêu cầu để quản lý dự án một cách hiệu quả về chất lượng, thời gian và chi phí.

1. Xác định và tổ chức dự án: Xác định dự án là bước đầu tiên trong quy trình quản lý dự án. Trong quá trình này, bạn xác định nhu cầu kinh doanh và mục tiêu của dự án; làm rõ các nhu cầu cạnh tranh và để ý phạm vi hạn chế. Tổ chức các dự án có nghĩa là xác định vai trò và trách nhiệm, tạo ra điều lệ dự án và phát triển các ước tính thời gian và chi phí cấp cao. Tổ chức của dự án là một bước quan trọng để lập kế hoạch của dự án.

2. Lập kế hoạch dự án: Giai đoạn lập kế hoạch của quản lý dự án được thực hiện dựa trên tổ chức đã thực hiện ở bước trước. Trong giai đoạn này, bạn tập hợp nhóm của mình và giao nhiệm vụ cho các cá nhân, phát triển ngân sách cho dự án, phát triển lịch trình và lập kế hoạch truyền thông. Trong khi lập kế hoạch cho dự án, hãy ước tính thời gian và chi phí một cách hiệu quả và rõ ràng. Nếu bất kỳ thay đổi nào cần được thực hiện trong kế hoạch để có những ước tính rõ ràng hơn về thời gian và chi phí, đôi khi việc tổ chức dự án được xem xét lại.

Các giai đoạn quản lý dự án

3. Thi công dự án: Trong giai đoạn này của dự án, nhóm đã sẵn sàng để khởi động dự án. Các thành viên trong nhóm giám sát và kiểm soát tiến độ về chi phí, thời gian và chất lượng; và quản lý rủi ro. Cần lưu ý rằng trong quá trình thực hiện dự án, cần phải theo dõi quá trình để hoàn thành dự án kịp thời, theo đúng tiến độ. Nếu công việc của dự án không được thực hiện theo đúng tiến độ và việc thực hiện chậm tiến độ thì chi phí và chất lượng của dự án sẽ bị ảnh hưởng. Nếu thời gian của dự án được tăng lên, nó sẽ làm tăng chi phí nhân lực và phụ cấp của họ ảnh hưởng đến ngân sách đặt ra cho dự án. Trong khi đó, nếu công trình vẫn được yêu cầu hoàn thành đúng thời hạn thì chất lượng công trình mới ảnh hưởng. Hãy luôn nhớ rằng, Chất lượng = Thời gian + Chi phí. Nếu chi phí hoặc thời gian bị ảnh hưởng, chất lượng của dự án sẽ được ảnh hưởng.

4. Kết thúc dự án: Sau khi hoàn thành việc thực hiện dự án, nhóm dự án đánh giá hoạt động của nhóm, các tài liệu liên quan đến dự án đạt được, các bài học rút ra từ các kinh nghiệm trong dự án được nắm bắt và kỷ niệm sự hoàn thành của dự án.